Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUKACJA I DIALOG SP. Z O.O.

 

§1
DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Sklep internetowy działający pod adresem: www.edukacjainternetdialog.pl prowadzony przez „Edukacja i Dialog Sp. z o.o., z siedzibą w  Warszawie (01-517) przy ul. Mickiewicza 9/U5, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o numer 0000407145, NIP: 8393169064.
 • Towarze – należy przez to rozumieć czasopisma w wersji drukowanej oraz elektronicznej, wydawnictwa książkowe w postaci drukowanej, nośniki optyczne, oraz inne przedmioty dostępne w sklepie: www.edukacjainternetdialog.pl;
 • Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną;
 • Konsumencie – należy przez to rozumieć Kupującego – osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towarów i Kupującym.

 

§3
SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. (opcjonalnie) zalogować się do Sklepu
  2. wybrać Towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny)
  3. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu)
  4. wpisać w formularzu dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru
  5. Kliknąć przycisk „Potwierdź zakup”. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie za pomocą jednego z dostępnych sposobów płatności.
 2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
 3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
 4. Zamówienia można składać niezależnie od czasu i dnia, 24h/dobę, 365 dni w roku, ponieważ Sklep internetowy www.edukacjainternetdialog.pl czynny jest nieprzerwanie.
 5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości Towaru, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 6. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi Kupującego o tej okoliczności. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 7. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia w ciągu 12 godzin od chwili jego złożenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres internetowy Sprzedawcy sklep@eid.edu.pl.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Kupującego bez jego wiedzy.

 

§4
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja zamówień na Towary, których wydawcą lub producentem jest Sprzedawca następować będzie w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.
 2. Realizacja zamówień na wszystkie pozostałe Towary następować będzie w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.
 3. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym wpłata za zamówienie została zaksięgowana.
 4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy terminy realizacji zamówień określone w ust. 1 – 3 mogą ulec przedłużeniu. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin.
 5. Co do zasady Zamówienie jest realizowane w całości, to znaczy po skompletowaniu wszystkich jednorazowo zamówionych pozycji. Jeśli brakuje zamówionej pozycji, Kupujący jest o tym powiadamiany i pytany o zgodę na realizację zamówienia bez brakujących pozycji.
 6. Sklep internetowy www.edukacjainternetdialog.pl  nie odpowiada za opóźnienia w dostawie zamówionego towaru wynikające z utrudnień w pracy operatora pocztowego oraz opóźnienia związane z katastrofami i przypadkami nieszczęśliwych wypadków.

 

§5
ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 2. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie w obrębie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W przypadku, gdy Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia pozycję “Stawka płaska” dostarczenie zamówionego Towaru nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym orientacyjny termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 5 (pięć) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego.
 4. W przypadku, gdy zamówienie dotyczy prenumeraty czasopism w wersji drukowanej Sprzedawca po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wysyła Kupującemu fakturę pro forma (dotyczy to podmiotów gospodarczych, placówek oświatowych) na podany w zamówieniu adres, na podstawie której Kupujący dokonuje płatności. W przypadku osób fizycznych Sprzedawca po przyjęcia zamówienia przekazuje Kupującemu wszelkie informacje dotyczące wpłaty za zamówioną prenumeratę. Po wpłynięciu kwoty Sprzedawca dostarcza Kupującemu zamówione numery czasopism za pośrednictwem operatora pocztowego.
 5. Podane w ust. 2 terminy dostarczenia zamówionych Towarów mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Kupującego odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie operatora pocztowego.

 

§6
CENY TOWARÓW ORAZ OPŁATY NALEŻNE ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest cena podana w sklepie www.edukacjainternetdialog.pl w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.
 2. W przypadkach opisanych w § 5 ust. 2 opłaty należne za dostarczenie zamówionych Towarów ponoszą:
  1. Sprzedawca, jeżeli wartość zamówienia wynosi powyżej 190 zł brutto;
  2. Kupujący, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 190 zł brutto. Koszt przesyłki wynosi 7 zł brutto – wysokość kosztów wysyłki podana jest na stronie internetowej sklepu.

 

§7
SPOSOBY PŁATNOŚCI CENY ZA TOWARY ORAZ OPŁAT ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONYCH

W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:

  1. płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji dokonywanych e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
  2. przelew bankowy – Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest kosztorys zamówienia wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie jest realizowane po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności u Sprzedawcy;

 

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTU

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism (w tym w formie e-wydań), z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  4. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o prenumeratę w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten biegnie od dnia otrzymania pierwszego numeru.
  5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia jednym z następujących kanałów komunikacyjnych:
   1. pocztą elektroniczną na adres: sklep@eid.edu.pl, jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną,
   2. albo listownie na adres: Edukacja i Dialog Sp. z o.o., ul. Miciewicza 9/U5, 01-517 Warszawa.
  6. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep tj. operatora pocztowego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został  poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził  się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Jeżeli Kupujący  otrzymał Towar w związku z umową ma obowiązek odesłać lub przekazać Towar na adres Edukacja i Dialog Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 9/U5, 01-517 Warszawa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli  rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
  3. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.
  4. Kupujący odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§9
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 reklamacje Kupujący składa w terminie 14 dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych Towarów:
  1. w przypadku wad dostarczonych Towarów
  2. w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia
  3. w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych rachunkach

  każdorazowo pisemnie na adres: Edukacja i Dialog Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 9/U5, 01-517 Warszawa lub sklep@eid.edu.pl

 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.
 3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) w terminie 5 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Kupującego.
 4. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony Towarów Kupujący zobowiązany jest zwrócić wadliwy Towar wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy. Reklamowany towar należy odesłać poleconą przesyłką pocztową. Towary odsyłane przesyłkami pobraniowymi, nie będą odbierane. Po otrzymaniu Towaru wadliwego oraz dowodu zakupu, Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zaoferuje Kupującemu do wyboru inny dostępny produkt lub zwróci mu uiszczoną przez niego cenę. Koszty zwrotu i ponownej wysyłki ponosi Sprzedawca.

 

§10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Firma Edukacja i Dialog Sp. z o.o. gwarantuje Kupującemu Ochronę Danych Osobowych.
 2. Dane Kupującego wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży, oraz przesyłania materiałów reklamowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883).
 4. Kupujący, składając zamówienie, każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 5. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne.
 6. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub towaru lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy infrastruktury informatycznej Sklepu.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.) wynikłe z indywidualnych ustawień komputera Kupującego.
 4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) oraz Kodeks Cywilny.
 5. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest rachunek wystawiony przez Sprzedającego i dostarczony Kupującemu wraz z zamówionym towarem.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu.
 8. Kupujący składając zamówienie potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.

 

§12
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2016 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

 


Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy – wzór [pdf]